∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Baross u. 73.-77.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv vezetője az intézmény irányítója és egyszemélyes felelőse.

Feladata az intézmény törvényes működésének biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása. Feladata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti feladatok ellátása, Pesterzsébet Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, az intézmények működési feltételeinek biztosítása.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
 • felsőfokú végzettség
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak teljesülése
 • szakirányú intézményben szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának tudomásulvétele

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az előírt szakmai gyakorlat, valamint vezetői gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázatot két azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidtné Buda Andrea, Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezetője nyújt, a 289-2511/1081 telefonszámon, vagy a schmidtne.buda.andrea@pesterzsebet.hu elektronikus levélcímen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …../2021, valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet intézményvezető” vagy

 

 

 • személyesen: Schmidtné Buda Andrea, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fsz. 8.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A véleményezést, valamint a pályázó bizottsági és testületi meghallgatását követően Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 02.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Belügyminisztérium közigazgatási állásportál
 • helyben szokásos módon

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu; illetve a  www.gesz20ker.hu  honlapokon szerezhet.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞       

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

                 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞