1. I. Szervezeti, személyzeti adatok

  1. 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység     Elérhetőségi adatok

1.1.1 Elérhetőségi adatok

II. Közzétételi egység     A szervezeti struktúra

1.1.2 Szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység     A szerv vezetői

1.1.3 Szervezet vezetői

       1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység     A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

 1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

1.4. Közalapítványok 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

1.6. – Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügy-fajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügy-fajtánként, és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása.
Szakágazat száma                               Szakágazat megnevezése
1. 841117                                               Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv a saját, valamint a gazdálkodási körébe tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények (óvodák), szociális-, egészségügyi- közművelődési- és kulturális intézmények tekintetében ellátja a gazdálkodási (előirányzatok módosítása, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása), könyvvezetési, számlakezelési, adatszolgáltatási, beszámolási, ellenőrzési feladatokat, a Képviselő-testület által jóváhagyott, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét szabályozó külön megállapodásban foglaltak szerint. A költségvetési szerv ellátja a használatában lévő vagyon használatával és védelmével összefüggő feladatokat. Gondoskodik a konyhaként megjelölt telephelyein a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám                                   kormányzati funkció megnevezése
1. 013350                                                                Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2. 013360                                                               Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3. 041231                                                                Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
4. 041233                                                               Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5. 081071                                                                Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
6. 096015                                                               Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
7. 096025                                                               Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szervezeti és Működési Szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek részére:

3x-i étkezés (napközi): 691.- Ft

1x-i étkezés (csak ebéd): 479.- Ft

Kerületi lakcímkártyával nem rendelkező gyermekek részére

3x-i étkezés (napközi): 768.- Ft

1x-i étkezés (csak ebéd): 532.- Ft

Az átutalással történő befizetés :

Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az étkezést meg kell rendelni az

elektronikus levél formájában.

Az étkezés megrendelhető:

Elektronikus levél formájában:
Horváth Ágnes

0630-582-1470

Ady iskola – adygazdasagi@gmail.com

Hajós iskola – hajosgazdasagi@gmail.com

Katonáné Bihari Cecília

0630-674-0981

Gyulai iskola – gyulaigazdasagi@gmail.com

Lázár iskola – lazargazdasagi@gmail.com

Szécsényi Klára

0630-563-9181

Zrínyi iskola – zrinyi20gazdasagi@gmail.com

ebedlemondas.iskola@gmail.com

421-1074 gazdasági ügyintézők

Szünidei étkezés:

Iskolai ügyeletben lévő gyermekeknek, amennyiben megrendelésre kerül biztosítjuk az étkeztetést.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében, amennyiben megrendelésre kerül étkeztetés, úgy az ebédet tudjuk biztosítani. Az ebéd dobozos, elvihető formában kerül megrendelésre, mely a gyermek iskolájában vehető át 10:30-12-ig.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A szerv nyilvántartásai

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1.Nyilvános kiadványok

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1.Döntéshozatal, ülések

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az álláshely pályázat tartalmazza:
• A pályázatot hirdető intézmény nevét, adatait
• A meghirdetett jogviszony időtartamát
• Foglalkoztatás jellegét
• A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat
• A Pályázat feltételeit
• A munkakör betölthetőségének időpontját
• A pályázat benyújtásának határidejét, módját
• A pályázat elbírálásának határidejét

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1.Hirdetmények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.Közérdekű adatok igénylése

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves Költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Költségvetések

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Beszámolók

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.
Engedélyezett létszám:  58  fő
2022 év személyi juttatás fő összegét  274 858 295.- Ft

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.
Az intézmény vezetőinek illetménye

Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ Illetmények 2021-ben:
Igazgatói illetmény (bruttó): 790 000.-Ft
Gazdasági vezető, igazgató helyettesi illetmény (bruttó): 700 000.-Ft

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Koncessziók

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető